ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΕΠΙΒΕΒΑIΩΣΗ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.) ενόψη των δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων προτίθεται να επικαιροποιήσει το Μητρώο Αξιολογητών και Πιστοποιητών της για την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων των δράσεων, δημοσιοποιεί πρόσκληση για εγγραφή νέων μελών.

Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο έχουν α) Ιδιώτες, β) Υπάλληλοι του Δημόσιου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και γ) πληρούν τα κριτήρια και προϋποθέσεις που αναφέρονται εδώ.

Η επιλογή "έλαβα γνώση και Συμφωνώ με τα παραπάνω" ισοδυναμεί με δήλωσή σας ότι λάβατε γνώση των ανωτέρω α), β), γ) και ικανοποιείτε τα κριτήρια τους.