Νέες Τεχνολογίες στις επιχειρήσεις

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ Ε.Ε. ΔΕΙΚΤΕΣ
close
Μεθοδολογία έρευνας/ Πηγές Αναφοράς

Στοιχεία για την Ελλάδα

Μέθοδος Δειγματοληψίας: Στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία

Δειγματοληπτική μονάδα: Επιχείρηση

Πληθυσμός Στόχος: Ελληνικές επιχειρήσεις
με Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας: Μεταποίηση (C), Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, ατμός και παροχή κλιματισμού (D), Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (E), Χονδρικό & Λιανικό Εμπόριο. Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (G), Μεταφορά & Αποθήκευση (H), Κατασκευές (F), Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (I), Ενημέρωση & Επικοινωνία (J), Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές δραστηριότητες (K), Διαχείριση Ακίνητης περιουσίας (L), Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (M), Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (N), ‘Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών (S)
με Μέγεθος: επιχειρήσεις με <10 απασχολούμενους ή 10+ απασχολούμενους
σε όλη την Γεωγραφική έκταση της Ελλάδος (13 Ελληνικές Περιφέρειες-ταξινόμηση NUTSII): Αττική, Στερεά Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Κρήτης, Ανατ. Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησος, Νότιο Αιγαίο, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία

Μέθοδος Συλλογής Δεδομένων: Προσωπική συνέντευξη (face to face interview)

Περίοδος Έρευνας: Διεξάγεται ετησίως από το 2005

Μεθοδολογικό Πρότυπο: Μεθοδολογία έρευνας «COMMUNITY SURVEY ON ICT USAGE AND E-COMMERCE IN ENTERPRISES» - EUROSTAT http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/en/isoc_bde15d_esms.htm ή http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/information_society/methodology

Στοιχεία για τις χώρες της ΕΕ

Πηγή δεδομένων: Eurostat
Οδηγίες Χρήσης

Σύνολο επιχειρήσεων

Δεν υπάρχουν δεδομένα για αυτό το δείκτη
Ναι
92,7%

Ανά μέγεθος επιχείρησης

<10 εργαζόμενοι
>10 εργαζόμενοι

Ανά περιφέρεια

Δεν υπάρχουν δεδομένα για αυτό το δείκτη

Ανά κλάδο

Δεν υπάρχουν δεδομένα για αυτό το δείκτη