Νέες τεχνολογίες στην καθημερινή ζωή των πολιτών
Σύνολο
Ανδρες
Γυναίκες
16-25
26-35
36-45
46-55
56-65
66-74
Ειδικές κατηγορίες:
Ηλικιωμένοι
Ηλικιωμένοι
Αμεα
ΑΜΕΑ
Μετανάστες
Μετανάστες
Ανεργοι
Ανεργοι
Σύνολο
Συνοπτικά αποτελέσματα της έρευνας σε Infographics
close
Ταυτότητα έρευνας

Τα στοιχεία που παρατίθενται προέρχονται από διακριτές έρευνες:
• Στο γενικό πληθυσμό (άτομα ηλικιών 16-74 ετών)
• Σε παιδιά (ηλικιών 8-15 ετών)
• Σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες (ΑΜΕΑ, Μετανάστες, Ηλικιωμένοι, Άνεργοι, Άτομα χαμηλού μορφωτικού επιπέδου)

Στοιχεία για την Ελλάδα

Μέθοδος Δειγματοληψίας: Στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία

Δείγμα έρευνας: :
• 6.500 πολίτες 16-74 ετών
• 400 παιδιά ηλικίας 8-15 ετών
• 850 εκπαιδευτικές μονάδες της χώρας, όλων των βαθμίδων
• 2.000 άτομα από κάθε ειδική πληθυσμιακή ομάδα

Μέθοδος Συλλογής Δεδομένων: Ηλεκτρονικά υποβοηθούμενες τηλεφωνικές συνεντεύξεις (CATI)

Περίοδος Έρευνας: 4ο τρίμηνο 2013

Μεθοδολογικό Πρότυπο: Μεθοδολογία έρευνας «Community survey on ICT usage in households and by individuals» - Eurostat

Στοιχεία για τις χώρες της ΕΕ

Πηγή δεδομένων:Eurostat